maandag 22 februari 2021

Een eerste ervaring met heel veel vis (Gastblog PhD-student)/ First experience with a lot of fish (Guest blog PhD-student)

Leren over de zee

Als kersverse marine bioloog die met grote nieuwsgierigheid het visserijonderzoek van dicht bij wil meemaken, kom ik wel aan mijn trekken tijdens een kleine maand IBTS. In de afgelopen vier weken heb ik bijna alle veel voorkomende Noordzee vissen  in veelvoud kunnen zien, en durf ik nu wel te zeggen dat ik de meeste soorten wel uit elkaar kan halen. Daarnaast heb ik ook nog een aantal bodemsoorten leren kennen, die ik denk en hoop ik nooit meer vergeet. Ik sta er altijd enorm van te kijken hoeveel je leert van je onderzoeksveld op het moment dat je praktisch bezig bent. Voor je het weet sta je de CTD te besturen, het DNA werk te doen, de vissen te sorteren alsof je nooit iets anders hebt gedaan. Daarnaast groeit ook mijn begrip van de Noordzee; Welke vissen zwemmen waar? Wat ging er ook alweer mis met de plaice box? Wat is eigenlijk de mening van de visser over de windmolenparken? Kortom; op zee leer ik meer, en andere dingen dan dat ik ooit uit wetenschappelijke artikelen alleen kan halen. 

Learning about the sea

 As a fresh marine biologist who wants to experience fisheries research up close with great curiosity, a month of IBTS will fulfill all my needs. In the past four weeks I have been able to see almost all common North Sea fish in abundance and I dare to say that I can identify most of the fish I see passing. I also got to know a number of benthic species, which I think and hope I will never forget. I am always amazed how much one can learn from their research field when doing practical work. Before you know it, you'll be controlling the CTD, doing DNA work, sorting the fish like you've never done anything else. In addition, my understanding of the North Sea is also growing; Which fish swim where? What went wrong with the plaice box experiment again? What is actually the opinion of the fisherman about the wind farms? In short; at sea I learn more and other things than I could ever get from scientific articles alone.

 In Nederland sneeuw, ook op zee sneeuwstormen/ Snow in the Netherlands, also at sea snow storms.

De band

Mijn band met de Noordzee en het varen groeit ook. Het varen brengt een bepaalde rust, met de wind door je haren en handen die eigenlijk altijd naar vis ruiken, altijd om 07:50 de eerste CTD downcast. Het oeverloze geinen en geouwehoer met de bemanning en mede-onderzoekers. Ochtend aan ochtend prachtige zonsopgangen en de nieuwe maan die fel schijnt over de Schotse heuvels rond om Edinburgh. Maar ook last hebben van allerlei specifieke golfsoorten, bijvoorbeeld golven die je doen stuiteren in je bed, hoort erbij. Je lichaam geeft precies aan bij welke windkracht het genoeg is ;). Het enige wat je hoort hier is het klotsende water, het gelach van de meeuwen, de motororen van het schip en de lopende band met vis. En elke keer ben ik weer razend enthousiast over de bijzondere vormen en kleuren van de vissen (we hadden een gladde haai van 104cm!!) en het bodemleven dat langs komt over de band.

 Ik en de gladde haai / Me and the smooth shark 

Voor anker van wege de storm in Firth of Forth met in de achtergrond de besneeuwde Schotse heuvels/ Anchored away from the storm in Firth of Forth with the snowy Scottish hills in the background 

The belt

My relationship with the North Sea and sailing is also growing. Sailing brings a certain peace of mind, with the wind in your hair and hands that kind of always smell of fish.  Always the first CTD downcast at 07:50. The endless jokes and chatter with the crew and fellow researchers. Morning after morning beautiful sunrises and the new moon shining skin over the mountains of (near aberdeen where was that ???). But also suffering from all kinds of specific wave types, for example waves that make you bounce in your bed, is also part of the game. Your body indicates exactly at which wind force is enough for you;). All you hear here is the sloshing water, the laughter of the seagulls, the ship's engines and the conveyor belt with fish. Every time I am very enthusiastic about the special shapes and colors of the fish (we had a smooth shark of 104cm !!) and the betnhic organisms that come along woth the catch.


 's nachts op zee met van achter het glas de maan/ At sea at night with the moon from behind the glass.


Elke dag 4 trekken

Als er elke dag vier keer een half uur gevist wordt met een net met een opening van 19 bij 6 meter, dan komt er per trek een hele hoop vis binnen. Al 3 keer hebben we een trek gehad waar we omme nabij 2000 kg aan vis hebben gevangen! Vanuit het oog van de visser is dit natuurlijk hartstikke leuk,  maar voor mij als bioloog met een groot hart voor het natuurlijke leven begon het me na een week vissen wel erg tegen de borst te stoten. Het is geen pretje om zoveel (half)dode vissen op de band te zien spartelen. Ondanks dat de bedreigde diersoorten zo snel mogelijk weer over boord worden gelaten zoals de grote gladde haai. Hoe belangrijk het ook is om heel goed de vis bestanden in kaart te brengen, om zo goed de visserijdruk te kunnen handhaven, vraag ik me erg af of het niet anders kan. Kunnen we echt niet minder invasief onderzoek doen?

Gelukkig worden er tegenwoordig steeds meer non-invasieve methoden ontwikkelt en gebruikt om het zeeleven in kaart te brengen, hierbij kun je denken aan het gebruik van bijvoorbeeld efficiëntere netten zodat minder vistijd nodig is. Maar ook gebruik maken van camera beelden, sonar, echo,  geluidsopnames en mijn promotie onderzoek, het ontwikkelen van DNA technieken voor monitoringsdoeleinden (zie blog) gaat belangrijk zijn voor toekomstig verantwoord visserijonderzoek.

Deze reis heb ik dus aan den lijve kunnen ervaren waarom het onderzoek waar ik aan mee werk zo belangrijk is. Des te meer motivatie om vanaf volgende week weer thuis en op het lab aan de slag te gaan!

Four hauls every day

If you fish four times a day for half an hour with a net opening of 19 by 6 meters, a lot of fish comes in per haul. Already 3 times we caught about 2000 kg of fish! This is of course great  from the fisherman’s point of view, but for me as a biologist with a big heart for natural life, it started to hurt me after a week of fishing. It is no fun to see so many (half) dead fish frolicking on convenient belt. Although endangered species are thrown overboard as soon as possible, such as the great smooth shark, and as important as it is to chart the fish stocks very well, I really wonder whether there is no other way. Can't we really do less invasive research?

Fortunately, more and more non-invasive methods are now being developed and used to map marine life, such as using more efficient nets so that less fishing time is required. But also using camera images, sonar, echo, sound recordings and my PhD research, the development of DNA techniques for monitoring purposes (see blog) will also be important for future responsible fisheries research.

So this trip I was able to experience firsthand why the research I work on is so important. All the more motivation to get back to work at home and at the lab from next week!

Grote vangst van voornamelijk schelvis en wijting/ Large catch of mainly haddock and whiting

Karlijn Doorenspleet

maandag 15 februari 2021

DNA se(a)quensen/ DNA se(a)quencing


DNA Se(a)quensen aan boord

Dit jaar wordt er ook onderzoek gedaan naar wat voor rol DNA (de genetische code met informatie over het leven waar een kopie van iedere cel van alle soorten organismen opgeslagen ligt) kan spelen tijdens de IBTS. Op DNA gebaseerde technieken kunnen voor een reeks aan toepassingen worden gebruikt; van soort identificatie tot biodiversiteit bepalingen en zelfs lichamelijke processen zouden kunnen worden afgelezen aan het DNA van een vis. Aan boord van de Tridens worden twee van die toepassingen uitgeprobeerd: de identificatie van soorten door middel van DNA en het bepalen van de biodiversiteit aan de hand van het DNA wat in het zeewater rondzweeft.

DNA Se(a)quencing on board

This year, we also research what role DNA (the genetic code containing the information of life, of which a copy is stored in every cell of all organisms) can play during the IBTS. DNA-based techniques can be used for a variety of applications; from species identification to biodiversity assessments and even physiological processes in fish could be determined from the DNA. Two of these applications are being tested on board the Tridens: the identification of species by means of DNA and the biodiversity assessment based on the DNA floating around in the seawater.

 

Het verwerken van het verkregen DNA aan boord/ Processing the colelcted DNA on board.
         

Environmental (e)DNA

Stel je voor; je neemt een liter zeewater, en aan de hand van deze ene liter kun je aflezen welke vissen er op die plek rondzwemmen. Het klinkt een beetje als een aflevering van een futuristische serie, maar steeds meer metingen laten zien dat het meten van het ‘omgeving’ DNA (eDNA) een goede representatie weergeeft van de soortenrijkdom. Het zou heel cool zijn als we iets kunnen zeggen over de vissoorten en hun hoeveelheden zonder dat we een vis hoeven te vangen! Momenteel is dat op grote schaal nog toekomst muziek, maar we testen dit jaar wel alvast wat voor rol eDNA zou kunnen spelen tijdens de IBTS.

We nemen watermonsters met de CTD carrousel op 5 meter van de bodem, waar het GOV net ook langs komt, en een monster hoger in de waterkolom. Ook worden er watermonsters genomen van het water dat direct van het net met de vangst afkomt. Dit water is heel vissig; vol met schubben, slijm en bloed. Dat water wordt dan gefilterd, en het concentraat aan cellen en los zwevend DNA van vissen dat op het filter achterblijft wordt geanalyseerd in het lab.

Environmental (e)DNA

Imagine; you take a liter of seawater, and based of this one liter you can read which fish species are swimming around on the location of interest. It sounds a like an episode of a futuristic series, but more and more data show that measuring the "environmental" DNA (eDNA) is a good representation of the biodiversity. It would be really cool to measure occurrences and quantities without having to catch a single fish! At the moment, this lays still in the future, but with this study we are already testing what role eDNA could play during IBTS.

We take water samples with the CTD rosette at 5 meters from the bottom, where the GOV net also passes and a water sample in the water column. Water samples are also taken from the water that comes directly from the net. This water is very fishy; full of scales, mucus and blood. That water is then filtered, and the concentrate of cells and loose floating DNA from fish that remains on the filter will be analyzed in the lab. 

De verzamelde zakjes water en de filterunit/The collected bags with water and the filtration unit

Identificatie van vissen met DNA op de boot

Ook hebben we van een aantal vissen monsters genomen om ze op basis van hun DNA te identificeren. Maar ook om de DNA methode uit te testen op de boot. Is het mogelijk om te sequensen (het woord voor DNA ‘meten’) aan boord? Jazeker, terwijl deze blog wordt getypt, staat er een klein apparaatje dat doet denken aan een tablet of grote telefoon de DNA strengen door te meten. Elke 5 minuten geeft het een rapport over de kwaliteit en kwantiteit van het DNA. We hebben soorten als pitvis, gevlekte pitvis zilversmelt en dwergbolk bemonsterd om te analyseren. Daarvoor heb je in principe maar een heel klein stukje staartvin voor nodig. Door middel van verschillende chemische processen wordt het DNA losgeweekt uit het weefsel en cellen van de vissenstaarten schoongemaakt. Nog wat korte extra chemische bewerkingsstappen, en dan is het DNA helemaal klaar om gemeten te worden.  

 Gelukkig lagen we dit weekend voor anker om te schuilen voor een storm in ons te bemonsteren gebied. Daardoor was het niet moeilijk om het experiment uit te voeren. Volgende uitdaging: sequensen in een storm! ;)

 Identification of fish with DNA on the boat

We also sampled a number of fish to identify them based on their DNA. But also to see whether it is possible to do the DNA analysis on the boat. Is it possible to sequence (the word for DNA "measure") on board? Yes you can! While typing this blog, there is a small device that looks more like  a tablet then laboratory equipment to measure the DNA strands. Every 5 minutes it gives a report on the quality and quantity of the DNA. We sampled species such as common dragonet, spotted dragonet, argentine, and poor cod for analysis. In principle you only need a very small piece of tail fin for this. Through various chemical processes, the DNA is separated and cleaned from the tissue and cells of the fish tail. A few short extra chemical processing steps, and then the DNA is completely ready to be measured.

Fortunately, we were anchored this weekend to shelter from a storm in our sample area. This made it easy to conduct the experiment. Next Challenge: Sequencing in a Storm! ;)

Het magische apparaatje wat op basis van het DNA gaat vertellen welke soorten het zijn/ The magic box that will tell based on DNA wich species there were. 


donderdag 4 februari 2021

De tweede week al weer aardig op stoom, en vooralsnog zijn de visvangsten in lijn der verwachting. Ze bestaan voornamelijk uit de pelagische soorten haring en sprot, met af en toe een ansjovis of sardien er tussen. Daarnaast wordt met name de rondvis wijting gevangen, maar ook de eerste kabeljauw (55 cm), kever en schelvissen zijn boven water gekomen. Ondanks dat het bordennet niet gericht is op platvis (daarvoor hebben we de boomkorsurveys later in het jaar) zijn er al wel scharren, schollen en enkele tongscharren, schurftvissen en dwergtongen gevangen.  

Naast al dit leven documenteren we ook het zwerfvuil wat we aan boord halen dat tijdens het vissen in het net is gekomen. Deze gegevens worden gebruikt om de mate van de aanwezigheid van afval op de bodem van de Noordzee in kaart brengen. Het afval uit deze survey is een van de OSPAR-indicatoren voor de goede milieu toestand.   

The second week is already well underway, and for the time being the fish catches are in line with expectations. They mainly consist of the pelagic species herring and sprat, with the occasional anchovy or sardine in between. In addition, whiting in particular is caught, but the first cod (55 cm), Norway pout and haddock have also emerged. Although the otter trawl is not aimed at flatfish (we will have the beam trawl surveys later in the year for that), dabs, plaice and some lemon sole, scaldfish and solenette have already been caught.

In addition to all this life, we also document the litter that we get on board that got into the net while fishing. These data are used to map the extent of the presence of waste on the bottom of the North Sea. The waste from this survey is one of the OSPAR indicators for good environmental status.


Al het afval uit een enkele trek/ All litter from a single haul
                                    

De Noordzee wordt vaak gezien als  een sterk bevuilde zee waar veel afval in rond zwerft. Ondanks deze zorgen, zien we ook dat in sommige vistrekken niet of nauwelijks zwerfvuil aan boord wordt gehaald. Het afval dat we wel vinden, wordt gecategoriseerd in verschillende materiaal groepen zoals plastic, metaal, hout etc. en wordt daarnaast onderverdeeld op basis van vorm zoals fles, tas, of touw. Plastic was de afgelopen jaren het meest voorkomende groep en ook dit jaar is plastic tot nog toe het meest aangetroffen. Naast de onderverdeling kijken we welke soorten er op het zwerfvuil groeien, want ondanks  de negatieve effecten van afval in de zee, zijn er ook een hele hoop bodem dieren die juist weer gebruik maken van het plastic als aanhechting of schuilplaats. De diversiteit en de grootte van soorten zou zelfs als maat gebruikt kunnen worden om te bepalen hoelang een stuk afval al in zee rond zwerft.

The North Sea is often seen as a polluted sea with a lot of waste floating around. Despite these concerns, we also see that little or no litter is brought on board in some fishing areas. The waste that we do find is categorized into different groups according to material type such as plastic, metal, wood, etc. and is also divided according to shape such as bottle, bag, or rope. Plastic was the most common group of waste in recent years and this year, and is in line with what we saw so far. In addition to the subdivision, we look at which species grow on the litter, because despite the negative effects of waste in the sea, there are also a lot of benthic species that use the plastic as an attachment or shelter. The diversity and size of species could even be used as a measure to determine how long a piece of waste has been floating around in the sea. 


Plastic fles met aangroeisel/Plastic Bottle with fouling
 

Wij hadden vandaag een aantal mooie voorbeelden van zwerfvuil in de Noordzee die begroeit waren met allerlei bentische soorten. Als voorbeeld troffen we een plastic fles bezaait met zeepokken, brokkelsterren, eikapsels van de wulk en dodemansduim aan. Bij de telling van de soorten kroop er zelfs een porseleinkrab uit het verfrommelde flesje. Leuk om zoveel soorten bij elkaar te zien. En ondanks dat je midden op de Noordzee bent, ver van land, kom je allemaal onverwachte groepen plastic tegen. Veelvoorkomend zijn voedsel verpakkingen zoals chips en snoepzakken, maar vandaag was het een tofuverpakking (foto).  

Today we had a number of beautiful examples of litter in the North Sea that were covered with all kinds of benthic species. As an example, we found a plastic bottle littered with barnacles, brittle stars, whelk egg capsules and Lump sucker. When counting the species, even a porcelain crab crawled out of the crumpled bottle. Nice to see so many species together. And even though you are in the middle of the North Sea, far from land, you come across all kinds of unexpected groups of plastic. Food packaging such as potato chips and candy bags are common, but today it was a tofu packaging (photo).


Afval van een trek met tofu verpakking/ Litter of a single haul with tofu packaging. 

vrijdag 29 januari 2021

Eerste week/ First week

HDe eerste week zit er al weer op. De intentie was om eerder wat te laten horen, maar de internetverbinding was traag waardoor uploaden niet ging. Vandaar nu maar een overzicht van de gehele week.

The first week is already over. The intention was to broadcast something earlier, but the internet connection was slow, so uploading was not possible. Hence now an overview of the entire week.

Maandag eind van de dag vertrokken uit Scheveningen met het plan larven te bemonsteren langs de Nederlandse kust richting de Duitse Bocht. Enigszins als een verrassing werd dit plan verstoord door een bult wind die maandag op dinsdag avond/nacht voorbij kwam, waarna het in de ochtend weer helemaal kalm was. Het was een vreemde wind, die zorgde voor flink wat golven waardoor aan boord spullen werden verplaatst die al enige jaren daar gestaan hadden. Aangezien het fijnmazige larvennet erg fragiel is, kan dit bij dit soort weersomstandigheden niet ingezet worden.

At the end of the day on Monday, we left Scheveningen with the plan to sample larvae along the Dutch coast towards the German Bight. Somewhat as a surprise, this plan was disrupted by a bump of wind that passed by Monday evening / night on Tuesday, after which it was completely calm again in the morning. It was a strange wind, which caused quite a few waves, displacing items on board that had been there for several years. Since the fine-meshed larval net is very fragile, it cannot be used in these types of weather conditions.

In de ochtend was het weer kalm en eigenlijk is dat zo de gehele week gebleven en hebben we de Nederlandse IBTS stations in de Duitse Bocht kunnen bemonsteren. Vangsten in de Duitse Bocht zijn in alle jaren in biomassa en soortenrijkdom laag. Het eerste viel dit jaar zelfs nog wel mee, met name doordat er best veel jonge wijting gevangen werd. Naast wijting wordt er nagenoeg alleen haring, sprot en schar gevangen. Met af en toe enkele andere soorten zoals bijv. schol, tarbot, grauwe poon en mul. Ook is er een enkele hondshaai en gevlekte rog gevangen.

In the morning the weather was calm and actually it stayed that way all week and we were able to sample the Dutch IBTS stations in the German Bight. Catches in the German Bight are low in biomass and species diversity in all years. The first was even better this year, mainly because quite a lot of young whiting was caught. Besides whiting, almost only herring, sprat and dab are caught. With now and then a few other types such as plaice, turbot, grey gurnard and striped red mullet. A few dogfish and spotted rays have also been caught.

Het door Nederland te bemonsteren deel, met in het groen de deze week bemonsterde gebieden / The part to be sampled by the Netherlands, with the areas sampled this week in green.

De trekduur van de vistrekken is gestandaardiseerd op een half uur, alle deelnemers aan de IBTS bevissen iedere station zo lang. Dit kan zoals in de Duitse Bocht het geval was voor wijting, zorgen voor vangsten die te groot zijn om iedere individuele vis te meten. In dat geval nemen we een representatief deel (subsample) en meten iedere individuele vis van zo’n subsample. Het subsample wordt visueel (de helft, een kwart, een achtste van de totale volume van de betreffende soort) of en dat gebeurd op de IBTS meestal op basis van gewicht genomen. De vis gaat dan tijdens het sorteerproces via een weegschaal in de lopende band en vervolgens direct weer terug in zee. Alleen het subsample wordt van de band genomen, en op basis van het totale gewicht en het gewicht van het subsample wordt de verhouding (sub-factor) bepaald.

The duration of the fish hauls is standardized to half an hour, all participants in the IBTS fish each station for that long. As was the case for whiting in the German Bight, this can result in catches that are too large to measure each individual fish. In that case we take a representative part (subsample) and measure each individual fish of such a subsample. The subsample is taken visually (a half, a quarter, one eighth of the total volume of the particular species) or, on the IBTS, usually based on weight. The fish goes over the conveyor belt via a scale during the sorting process and then immediately back into the sea. Only the subsample is taken from the belt, and the ratio (sub-factor) is determined based on the total weight and weight of the subsample.Boven: Weegschaal in de lopende band, vis komt van boven en wordt tegen gehouden door de klep (waar je een paar staarten onder vandaan ziet piepen) de weeegschaal wordt gevuld tot ong. 20 kg, daarna gaat de klep open en komt alle vis weer op de lopende band richting de onderste foto. Waarop de lopende band te zien is met wijting die na wegen direct weer terug de zee in gaat / Above: Scale in the conveyor belt, fish comes from above and is stopped by the valve (where you see a few tails beeping from underneath) the scale is filled to approx. 20 kg, then the valve opens and all the fish come back onto the conveyor belt towards the bottom photo. On which you can see the conveyor belt with whiting that immediately returns to the sea after weighing.

Tijdens de avonden en nachten worden de larven bemonsterd, wat op de eerste avond na goed is verlopen. Tijdens de larvenbemonstering wordt er minimaal 10 minuten gevist, waarbij het net gevierd wordt tot 5 meter boven de bodem en dan weer langzaam wordt gehaald tot net onder het oppervlakte, als dan nog geen 10 minuten voorbij zijn wordt dit herhaald. In ondiepe gebieden, zoals de Duitse Bocht, kan dit tot 3 of 4 keer herhaald worden. Vervolgens worden de monsters gefixeerd en pas de dag later uitgezocht. Er wordt dan met name gekeken naar clupeidae larven (haring, sprot, pilchard). Maar er wordt natuurlijk genoeg anders in de water kolom gevangen, zoals de larve op de foto, maar later deze reis meer daar over.

During the evenings and nights the larvae are sampled, which went well except for the first evening. During the larval sampling, fishing is done for at least 10 minutes, during which the net is lowered to 5 meters above the bottom and then slowly brought back to just below the surface. If this takes less than 10 minutes this is repeated. In shallow areas, such as the German Bight, this can be repeated up to 3 or 4 times. The samples are then fixed and sorted the next day. In particular, we look at clupeidae larvae (herring, sprat, pilchard). But of course plenty of other things are caught in the water column, like the larva in the picture, but more about that later this trip.

Platvis larve uit een MIK-monster/Flatfish larva from a MIK-sample

Maandag vertrekken we weer en dan voor 11 dagen. Hopelijk is de internetverbinding dan beter, zodat we ook tussen tijds wat kunnen laten horen.

We leave again on Monday and then for 11 days. Hopefully the internet connection will be better then, so that we can upload other blogs.

maandag 25 januari 2021

IBTS 2021 Q1 Voorbereiding II/ Preparation II

Overdag gebruiken we het vistuig, maar ook 's nachts gaan we aan het werk en dan gebruiken we het fijnmazige MIK-net (500 µm) om vislarven te vangen. Ook dit net is voor aanvang van de survey in orde gemaakt en hangt klaar om tijdens de eerste nacht ingezet te gaan worden. De voorbereidingen voor het MIK-net beslaan wat meer dan alleen het correct ophangen van het net. Op de buitenkant van de MIK-ring wordt een MIKey-netje (200 µm) bevestigd, in beide netten wordt een elektronische flowmeter gemonteerd welke via de vislijn de informatie doorgeeft naar de computer in het lab aan boord. Ook wordt er in het midden van het net een Seabird-CTD gemonteerd, ook deze geeft het de informatie via de vislijn door naar het lab. Met de flowmeter kunnen we bepalen hoeveel water er door het net heen is gegaan (e.g. langs de flowmeter) en de CTD geeft informatie over de positie van het MIK-net in het water, daarnaast registreert de CTD continue de temperatuur en de conductiviteit (maat voor de saliniteit van het water). 

During the day we use the fishing gear, but we also go to work at night and then we use the fine-meshed MIK net (500 µm) to catch fish larvae. This net was also prepared before the start of the survey and is ready to be deployed during the first night. The preparations for the MIK net cover a bit more than just hanging the net correctly. A MIKey net (200 µm) is attached to the outside of the MIK ring, and an electronic flow meter is mounted in both nets, these flow meters  transmits the information via the fishing line to the computer in the lab on board. A Seabird-CTD is also mounted in the middle of the net, and also transmits the information via the fishing line to the lab. With the flow meter we can determine how much water has passed through the network (eg along the flow meter) and the CTD provides information about the position of the MIK network in the water, in addition, the CTD continuously registers the temperature and conductivity (measure for the salinity of the water).


Het MIK-net met CTD liggend op het dek/ The MIK-net with CTD laying on the deck. 

Nieuw dit jaar in de voorbereiding was een COVID-sneltest voor het aan boord gaan. Gelukkig was iedereen negatief en mag dus iedereen deze week mee. We konden na de testen beginnen met de veiligheidsrondes en veiligheidsoefeningen. Zo zijn de brandpakken getest en is de nieuwe Man-Over-Boord-boot getest. En daarna konden we dan ook echt vertrekken!!

New this year in the preparation was a COVID-rapid test before boarding. Fortunately everyone was negative and so everyone can come this week. After the tests we could start with the safety rounds and safety drills. For example, the fire suits have been tested and the new Man-Over-Board boat has been tested. And then we could really leave !!


Het testen van de brandpakken/Testing the fire suits.


zondag 24 januari 2021

IBTS 2021 Q1 Voorbereiding I/ Preparation I

 

Op het moment van posten zijn de meeste voorbereidingen voor de IBTS 2021 gedaan en zijn we zo goed als gereed voor vertrek. Onderdelen van de voorbereiding zijn o.a. de internationale afstemming, de voorbespreking met de onderzoekers die de komende 5 weken het werk aan boord gaan doen, het verzamelen en aan boord brengen van alle materialen en het opbouwen van de meetstations aan boord.

At the time of posting, most of the preparations for the IBTS 2021 have been made and we are almost ready to go. Parts of the preparation include the international coordination, the preliminary meeting with the researchers who will be doing the work on board for the next 5 weeks, collecting and bringing all materials on board and setting up the measuring stations on board.

Het doormeten van de vistuigen (foto’s zijn van 2020 voor COVID-19)/ measuring the gears (photos are are taken early 2020 prior to COVID-19).

Onderdeel is uiteraard ook het gereed maken van de vistuigen. Het vistuig (de GOV) wordt beheerd door de Rijksrederij en voor aanvang van de survey worden meerdere tuigen aan boord gebracht. Voordat er met het optuigen wordt begonnen, worden eerste een aantal tuigen nagemeten om te controleren of deze nog voldoen aan de IBTS-richtlijnen. Het netwerk kan krimpen waardoor het niet meer aan de afmetingen voldoet, er kan ook vervorming optreden omdat de krimp niet overal gelijk is. En door reparaties kan er een verschil ontstaan in het aantal mazen of in de grote van de mazen. Dit alles wordt door de bemanning in overleg met de onderzoekers nauwkeurig bepaald en geregistreerd. De richtlijnen  laten enige marge toe, hierdoor zijn niet alle tuigen exact gelijk. Om deze reden zijn alle tuigen genummerd, en de metingen per tuig en eventuele grotere reparaties worden bijgehouden in een logboek.

A part is of course the preparation of the fishing gear. The fishing gear (the GOV) is managed by the Rijksrederij and several gears are brought on board before the start of the survey. Before the rigging starts, a number of the gears are first measured to check whether they still meet the IBTS guidelines. The network can shrink so that it no longer meets the dimensions, deformation can also occur because the shrinkage is not the same everywhere. And repairs can cause a difference in the number of meshes or in the size of the meshes. All this is accurately determined and registered by the crew in consultation with the researchers. A margin is allowed according to the guidelines, therefore not all gears are exactly the same. For this reason, all gears are numbered, the measurements per gear and any major repairs are recorded in a logbook.

 

Registratie van de meting op de tuigentekening/Registration of the measurements on the gear drawings.

maandag 9 februari 2015


Een hele week bij prachtig weer kunnen vissen in ons noordelijke gebied, deel Doggerbank tot aan Aberdeen. We hebben daar zo goed als alles kunnen doen en zijn nu weer overgestoken naar het zuidelijke gebied voor de laatste paar dagen. Ook in het noorden werden de vangsten vooral gedomineerd door haring en sprot. Maar we hebben ook heel veel jonge schelvis gevangen. Een van de trekken bestond voornamelijk uit ansjovis, welke ook aanwezig waren in een groot aantal van de andere trekken, dit was veel meer ansjovis dan ik de afgelopen jaren heb gezien.
Been fishing with great weather in our northern area, Doggerbank up to Aberdeen. We were able to do almost all our tows there, and currently we are back in the southern area for our last few days. Also in the North the catches were dominated by sprat and herring, but we also have seen a lot of young haddock. One of the tows was dominated by anchovy, which were present in a larger number of tows, this was much more anchovy than I have seen in the last years.

Een mand vol ansjovis
A basket full of anchovy
We zijn niet de enige die bezig zijn met de survey, ook een aantal van de andere landen grenzend aan de Noordzee doen mee aan de IBTS. Tijdens de survey houden we elkaar op de hoogte over waar er gevist is en ook delen we de voorlopige aantallen gevangen jonge/kleine vis. Dit jaar zijn de weersomstandigheden tot nu toe goed, waardoor er weinig coördinatie nodig is en we voor de volledige survey op koers liggen om het aantal geplande trekken te gaan uit voeren.  
We are not alone doing the survey, also most of the other countries bordering the North Sea participate in the IBTS. During the survey we keep each other updated about where we have fished and the amount of young/small fish we have caught. This year the weather conditions are fine up to now, therefore limited coordination is needed and we are on track of covering the total amount of planned tows.

Links de planning 2015 en rechts de voortgang
Left the planning of the 2015 and right the progress
Links de voorlopige aantallen kleine sprot en rechts die van kleine schelvis
Left the preliminary numbers of little sprat and right those of little haddock.