maandag 9 februari 2015


Een hele week bij prachtig weer kunnen vissen in ons noordelijke gebied, deel Doggerbank tot aan Aberdeen. We hebben daar zo goed als alles kunnen doen en zijn nu weer overgestoken naar het zuidelijke gebied voor de laatste paar dagen. Ook in het noorden werden de vangsten vooral gedomineerd door haring en sprot. Maar we hebben ook heel veel jonge schelvis gevangen. Een van de trekken bestond voornamelijk uit ansjovis, welke ook aanwezig waren in een groot aantal van de andere trekken, dit was veel meer ansjovis dan ik de afgelopen jaren heb gezien.
Been fishing with great weather in our northern area, Doggerbank up to Aberdeen. We were able to do almost all our tows there, and currently we are back in the southern area for our last few days. Also in the North the catches were dominated by sprat and herring, but we also have seen a lot of young haddock. One of the tows was dominated by anchovy, which were present in a larger number of tows, this was much more anchovy than I have seen in the last years.

Een mand vol ansjovis
A basket full of anchovy
We zijn niet de enige die bezig zijn met de survey, ook een aantal van de andere landen grenzend aan de Noordzee doen mee aan de IBTS. Tijdens de survey houden we elkaar op de hoogte over waar er gevist is en ook delen we de voorlopige aantallen gevangen jonge/kleine vis. Dit jaar zijn de weersomstandigheden tot nu toe goed, waardoor er weinig coördinatie nodig is en we voor de volledige survey op koers liggen om het aantal geplande trekken te gaan uit voeren.  
We are not alone doing the survey, also most of the other countries bordering the North Sea participate in the IBTS. During the survey we keep each other updated about where we have fished and the amount of young/small fish we have caught. This year the weather conditions are fine up to now, therefore limited coordination is needed and we are on track of covering the total amount of planned tows.

Links de planning 2015 en rechts de voortgang
Left the planning of the 2015 and right the progress
Links de voorlopige aantallen kleine sprot en rechts die van kleine schelvis
Left the preliminary numbers of little sprat and right those of little haddock.
 

maandag 2 februari 2015

Een weekend voorbij


Het hele weekend bij goed weer door gevist en al vissend en MIKkend een rondje Helgoland gedaan. We hebben ons deel in de Duitse Bocht kunnen uitvoeren alleen werd afgelopen nacht het weer slechter en moesten we stoppen met het de MIK. Gelukkig konden we vanochtend wel weer vissen en voorlopig is het nog twijfelachtig of we vanavond kunnen gaan MIKken.
Worked the whole weekend with good weather and we have made a tour around Helgoland while fishing and MIKking. We were able to do our part in the German Bight up to last night when the weather conditions made it impossible to do the MIK. Luckily we were able to fish this morning and the weather at the moment is still good for fishing but a bit doubtful for doing the MIK.  
Uitzetten van het GOV net
Shooting the GOV net
Als de vangst binnen is sorteren we deze en normaal aan boord van de Tridens zijn wij verwend met een lopende band die de vangst voor ons transporteert. Hier moeten we het echter allemaal met de hand doen en ook nog eens op het dek. Als verwende kinderen klagen we de gehele dag tijdens het sorteren over de snelheid waarmee het gaat en over iedere windvlaag en golf die voorbij komt. Uiteraard allemaal met een glimlach, want ondanks dat het wat aanpassingen vergt aan de routines is het met de huidige vangsten nog goed te doen.
 
When the fish comes in we sort this and normally on board of the Tridens we are spoiled with a conveyor belt that transports the catch for us. Here, we have to do everything by hand and on the deck. So as a couple of spoiled kids we are nagging about this the whole time: about the speed of doing it by hand and about the cold that is caused by each gust of wind or wave that passes by. Of course this all happens with a smile, as despite the fact that it costs some effort to adjust our routines, it is all working fine with the current catches.
Uitzoeken van vis aan de handmatig band
Sorting the fish on the hand supported belt.
De huidige vangsten bestaan voornamelijk uit haring en sprot, welke goed zijn door te schuiven met de hand. Verder wordt er met name schar gevangen. Maar ook de eerste haaien en roggen zijn al weer gevangen en gemerkt (zie blog vorig jaar). En de meest opvallende vangsten tot nu toe waren drie zeepaddestoelen en een groot vrachtwagen zeildoek (ja, ook marine afval wordt geregistreerd).

The current catches are dominated by herring and sprat, which we can handle easily on the sorting table. Next to these two species, we catch mainly dab. But also the first sharks and rays have been caught (see last years blog). The most striking catches so far were three barrel jellyfish and a trucks canvas (Yes, we also record marine litter).    
Een haring en sprot vangst en een van de zeepaddestoelen
A herring and sprat catch and one of the barrel jellyfish

De samenwerking met de Engelsen verloopt voorspoedig en sommige worden zelfs al grote vrienden, vooral met de kok want lekker eten is in alle talen hetzelfde.
The cooperation with the English is going very well and some are even becoming big friends already, especially with the cook, because delicious food is the same in all languages.

Heerlijk triffle, betty en haar nieuwe beste vrienden, en tridens bemanning met de grote vriend de kok.
Delicious triffle, Betty and her new best friends, and the Tridens crew with their big friend the cook.
vrijdag 30 januari 2015

Begonnen !!!!!


Bij deze de eerste blog vanaf de Endeavour zelf. Met wat vertraging zijn we gisteren middag vertrokken vanuit Scheveningen. Dit werd vooraf gegaan door een uitgebreide veiligheidsoefening (zie foto). En ondanks dat ze aan boord van een Engels schip vreemd genoeg Engels spreken, zich aan de Engelse tijd houden, Engelse thee drinken en Engelse stopcontacten hebben, is het in de middag nog gelukt de eerste vis trek voor de kust van Scheveningen uit te voeren.
The first blog from the Endeavour. After some delay, we left Scheveningen yesterday afternoon. Departure was preceded by an extensive safety drill (see picture). Despite the fact that on an English vessel they surprisingly speak English, live by the English time, drink English tea and have English electrical outlets, we succeeded in executing the first fishing tow in front of the Scheveningen coast.  


Het hele Nederlandse deel van de bemanning tijdens de veiligheidsoefening
The whole Dutch part of the crew during the safety drill
 Zoals verwacht een niet al te grote vangst om er een beetje in te komen, met een aardige hoeveelheid kleine wijting. Het is echter al vroeg donker en een tweede vis trek zat er niet meer in. Als het donker is vissen we met het MIK-net op haring larven. Het larven vissen leverde wat meer problemen op dan het vissen met de GOV, dit was echter te verwachten omdat de Engelsen niet gewend zijn deze bemonstering uit te voeren. Ondanks de opstart problemen, is het gelukt om ’s nachts 7 MIK-trekken uit te voeren en afgelopen middag zijn de eerste larven en eieren al weer uitgezocht.
As expected a not too large catch to get familiar with the way everything operates. The catch consisted of a nice amount of small whiting. Unfortunately darkness falls early and therefore it was not possible to do another fish catch. When it is dark we start with the MIK, e.g. fishing for herring larvae. Fishing for larvae gave more difficulties than starting the day activities, however this was anticipated as the English are not used to this type of sampling. Despite the starting problems, we succeeded in 7 MIK-tows during the night and the first samples were already sorted this afternoon.
Vandaag goed kunnen vissen en kunnen wennen aan de manier van vis verwerken. In het begin van de dag was het in het zonnetje heerlijk vis uitzoeken aan dek met prachtig uitzicht op de Nederlandse windmolenparken op zee. Waar we nog niet zo lang geleden nog onderzoek hebben uitgevoerd. Later op de dag in de sneeuw werd het toch best fris om op het dek de aardige hoeveelheden kleine haring en sprot te sorteren.
Today, we could fish very well and we could adopt to the way the fish is sorted on this vessel. At the start it was lovely to work on the deck in the sun with the beautiful view on the Dutch wind farms. Later on the day it became chilly on the deck while sorting reasonably large amounts of small herring and sprat.     

 

zondag 25 januari 2015

IBTS 2015

Welkom opnieuw!!
Ook in 2015 gaan wij als IMARES enthousiast aan de slag om onze kennis over de Noordzee visgemeenschap te vergroten door deel te nemen aan de International Bottom Trawl Survey (IBTS).

Tot onze grote spijt, moet we het dit jaar doen zonder onze belangrijkste metgezellin, de Tridens. Zij wordt op dit moment verbouwt en komt helaas pas na de IBTS weer in de vaart. Maar zal dan niet alleen opgefrist zijn, maar uitgebreid zodat we nog beter akoestisch onderzoek kunnen uitvoeren. Voor ons echter te laat en daarom zoeken wij dit jaar ons toevlucht aan boord van het Engelse schip de CEFAS Endeavour. Hierdoor is er voor onszelf heel veel anders, maar de te verzamelen gegevens zijn te vergelijken met eerdere jaren.

Doordat we gebruik maken van het Engelse schip zal het ploegje van IMARES maar uit 4 personen bestaan. Gelukkig gaan er nog 4 bemanningsleden van de Tridens mee, en zijn er naast de bemanning van de Endeavour ook nog 2 onderzoekers van CEFAS aanboord om ons wegwijs te maken.

Als de weergoden ons goed gezind zijn en ons zegenen met een gunstig wind komt de Endeavour op 27 januari onze kant op en kunnen wij net als andere jaren in Scheveningen aan boord gaan en vanuit daar vertrekken. Om dan  half februari weer terug te keren in Scheveningen.

Jullie kunnen nu via een van de tab bladen de Endeavour al volgen, maar zo snel wij zijn vertrokken zal ik jullie hier niet alleen op de hoogte houden van onze vangsten, maar o.a. ook van onze aanpassingsproblemen aan boord van het voor ons nieuwe schip.

De planning is om in alle kwadranten met NL overdag 1 vistrek en 's nachts 2 trekken voor haringlarven uit te voeren.
The planning is to fish in all the rectangles with NL during the day and to do two herringlarvae tows during the night.

Welcome again!!
Also in 2015 IMARES will start with a lot of enthusiasm to extend our knowledge on the North Sea fish community by participating on the International Bottom Trawl Survey (IBTS).
However, to our regret we will have to do it this year without our most important companion, de Tridens. She is being refitted and will be back in operation after the IBTS. But then she will be as good as new including a lot of fancy acoustic equipment. For us that is too late and we will be able to use the English vessel the CEFAS Endeavour. Because of this a lot of things will be different for us, but the data we will collect will be comparable with earlier years.

Because we use the English vessel the IMARES crew is small and only exists of four persons. Luckily we will be accompanied by 4 Tridens crew members and next to the regular crew of the Endeavour two CEFAS researchers will help us on board.
If the gods of weather will be with us, and they will bless us with favourable wind conditions the Endeavour will arrive on 27 January in Scheveningen and as soon as all our stuff is on board we will leave from their for the IBTS Q1 2015. The planning is that we will be back in Scheveningen half of February.

You can follow us via link above where you can live see where the Endeavour is, and as soon as we have left I ‘ll try to post here and keep you updated on our catches, but also on our adjustment problems on the new ship.

vrijdag 28 februari 2014

28/02/2014263.913 sprotjes per uur / 263,913 small sprat per hour

Gesorteerde vangst / Sorted catch
Terug in Scheveningen. De 2014 IBTS zit er weer op voor dit jaar. De Tridens was de laatste van de internationale onderzoeksvloot die klaar was met de bodemsleepnetsurvey. De collega’s op IMARES gaan nu keihard aan de slag om alle gegevens te verwerken en te controleren, zodat ze dan eind maart naar de IBTS werkgroep van ICES (International Council for the Exporation of the Seas) kunnen. Om toch even een tipje van de sluier op te lichten, hier wat voorlopige (nog niet gecontroleerde) cijfers van de Tridens.

Back at port in Scheveningen. The IBTS 2014 is over. Tridens was the last of the international research fleet completing the bottom-trawl survey. Our colleagues at IMARES will now take over in completing all the data and checking our survey findings, so that the data are ready for the IBTS working group of the ICES (International Council for the Exporation of the Seas). But let's satisfy your curiousity and throw some light on a number of preliminary (unchecked) findings from Tridens.


Meten en wegen / Measuring and weighing
De vangst per uur van haring kleiner dan 20cm ligt boven het gemiddelde sinds 1980. De vorige twee jaren lag dit nog eronder. Voor kabeljauw kleiner dan 25cm ligt de vangst per uur nog steeds onder het gemiddelde sinds 1980. Wijting kleiner dan 20cm vangen we vooral voor de Engelse kust. Maar als je haringlarven zoekt, kun je beter op het Nederlands Continentaal Plat blijven. Het maximum aantal haringlaven per uur dat we daar vingen was meer dan 50.000 en het minimale aantal was 1. Maar de absolute topscore in het aantal vissen dat we per uur vingen, gaat naar de sprot kleiner 10cm. Op 1 monsterpunt vingen we er omgerekend naar een uur vissen 263.913!

The catch per hour of herring smaller than 20cm is above the average since 1980. The two previous years this was still below the average. For cod smaller than 25cm the catch per hour is still below the average since 1980. Whiting smaller than 20cm is mainly caught off the English coast. But if you are looking out for herring larvae, you’d better stay on the Dutch Continental shelf. Here, the maximum number of herring larvae per hour we caught was more than 50,000 and the minimum number was 1. But the absolute top scoring species was sprat smaller than 10cm. Extrapolated to one hour of fishing, on one sampling station we caught 263,913!

donderdag 27 februari 2014

27/02/2014
Plastic soep en een gekookt eitje alsjeblieft / Plastic soup and a boiled egg please

Wie dacht dat we op de IBTS alleen vis en bodemleven vangen, heeft het mis. In elke trek zit ook wel wat vuil. En het meeste daarvan is plastic. Alle afval wordt uit de vangst gehaald en natuurlijk in de prullenbak gegooid. Maar eerst gaan we registreren om wat voor afval het gaat. Net zoals bij de vis en het bodemleven bepalen we wat voor afval het is, meten we de lengte/oppervlakte, noteren we of er aangroei op zit en wat dat is en wegen we het. Dit doen we voor Rijkswaterstaat, en die wil dat weer weten voor de Kaderrichtlijn Marien. 

If you think we only catch fish and benthos at the IBTS, you are wrong. Each haul also contains some waste. Most of this waste is plastic. All waste is collected from the catch and of course put in the bin. But first we register it. Just like with the fish and benthos, we determine the type of waste, measure its size, note if it contains any growth of marine organisms and weigh this. This part of the survey is commissioned by the Dutch government as part of the data collection for the Marine Framework Directive.


'Pluis' / Dolly-ropes (source: vliz.be)
En wat vang je dan zoal? De topscore zijn oranje draadjes die van het pluis komen dat de vissers onder hun netten binden om de netten tegen slijtage te beschermen. De visserij is bezig met onderzoek naar biologisch afbreekbare pluis. Dat zou een slok op een borrel schelen in de vangst van lijntjes en touwtjes! Verder vangen we ook redelijk wat ander visserijspul, zoals touwtjes en stukjes net. Qua levensmiddelenverpakkingen zijn chips zakjes populair (op het Engelse plat salt&vinegar) en doen ook de etiketten van Evian waterflesjes aardig mee. Ook gooien we graag kaaszakjes overboord: cheddar cheese en fromage de Normandie. Sommige mariene organismen vinden een woonplaats van plastic kennelijk minder erg en is het plastic mooi begroeid. Zo vinden we visseneitjes, gekrulde flessenborstels en dymphasia. Vooral de fijnmazigere stukjes visnet lijken geschikt voor dit soort aangroei. Het meest bizarre afval dat we vingen tijdens deze trip? Een gekookt ei. Maar dat bleek een grapje van de bemanning...

So what waste do we catch? The topscore is held by the orange Dolly-ropes (in Dutch: 'pluis') fishermen use to protect their nets against wear-and-tear. The Dutch fishing industry is investigating possibilities for an biodegradable alternative. It would really make a huge difference in the plastic catch if that were to be successful! We also catch other fisheries-related waste, such as little pieces of string, rope and nets. In the category food packaging, remains of crisp bags are very popular (salt&vinegar on the English continental shelf). People also like to throw cheese packaging overboard: cheddar cheese and fromage de Normandie. Some marine species obviously don’t mind the plastic for a home. We find fish eggs and hydroids. Particularly the smaller mesh fish nets seem to be a good habitat. The most bizarre piece of waste we found on the belt on this trip? A boiled egg. It turned out to be a joke by the crew...

woensdag 26 februari 2014

26/02/2014 (#2)

Grande Ouverture Verticale (NL / UK)

Grande Ouverture Verticale: Het officiële, chique woord voor het GOV-net, waarmee tijdens de internationale bodemtrawl survey (IBTS) gevist. Het is een bodemnet zonder wekkerkettingen (dat net wordt gebruikt tijdens de boomkorsurvey later dit jaar) en met een grote verticale netopening. Het GOV-net is vooral bedoeld om rondvis zoals kabeljauw, wijting, haring en ander zeeleven dat zich op of rond de bodem ophoudt, mee te vangen. Maar de praktijk is soms weerbarstiger. Zo vingen we vandaag op het Engelse plat ter hoogte van Great Yarmouth 19 manden grove schol en maar een paar rondvissen. Een uur stomen verder kwamen vervolgens alleen kokerwormen en Noordzeekrabben naar boven. En in het laatste monstervak dan eindelijk 3 mega-kabeljauwen, maar ook een heleboel roggen en een anderhalve meter lange doornhaai. Die is nu samen met een paar roggen lekker aan het zwemmen in het zeewaterbassin aan boord. Omdat van monsterpunt naar monsterpunt gaan, zie je dus wat vissers ook altijd vertellen: ‘je hebt echte scholbestekken, echte tongbestekken, plekken waar je veel kreeftjes vangt, etc.’, m.a.w. afhankelijk van waar je vist, krijg je bepaalde soorten in je vangst. Als je dan over vele jaren heen steeds op dezelfde plek, met hetzelfde vistuig een monster neemt, dan krijg je een tijdserie die de veranderingen in de vangsten laat zien. Samen met de informatie uit de visserij (ijkseries van commerciële vangsten, de gegevens over de vis op de afslag) kunnen er dan bestandschattingen worden gemaakt.

Grande Ouverture Verticale. The official fancy word for the GOV net, which we use during the international beam-trawl survey (IBTS). It's a bottom trawl without tickler chains (that specific net will be used during the beam-trawl survey later this year)and a large vertical net opening. The GOV-net is designed to target roundfish such as cod, whiting, herring and other bottom-dwelling se life. But in practice things may sometimes turn out differently. For example, today at the English shelf off great Yarmouth we caught 19 baskets of medium to large sized plaice and only a few round fish. One hour steaming ahead we only caugth benthos and brown crabs. And at today's final sampling station, we finally caught 3 mega-sized cod, but also rays and a one and a half meter long shark. The shark is now swimming happily together with some rays in the seawater tank. Because we are moving from station to station, you can really see in practice the story fishermen always tell: 'there are specific plaice grounds, specific sole grounds and areas where you go to catch nephrops, etc.'; in other words, depending on where you fish, you get certain species in your catch. Once you start fishing at the same station, with the same gear in the same period of the year, you get a time series that shows the changes in catches. Together with the commercial fleet information (fish landed at auction, commercial CPUE series), it is then possible to make a stock assessment. 

 
gemerkte haai / tagged shark
Maar behalve vissen en bodemleven meten, doen we op de IBTS ook nog andere dingen. De grote doornhaai en roggen die nu in het zeewaterbasin zwemmen, krijgen een merkje. Net als de kleinere haaitjes vanochtend. Door de bovenste rugvin (en bij de roggen in de staart) wordt een merkje aan ijzerdraadje geprikt. Als vissers haaien of roggen met zo’n ‘oorbel’ vangen of een vishandelaar koopt ze op de afslag, dan gaat het gemerkte beest naar IMARES of het onderzoeksinstituut van het betreffende land. Aan de hand van het merkje kun je dan zien waar en wanneer de vis gemerkt is en hoe groot hij toen was. En weten we dus of de vis naar een nader vangstgebied is gezwommen en hoeveel hij gegroeid is. Ben dus benieuwd, waar het haaitje op de foto straks gevangen wordt!

But besides measuring fish and benthos, we also do other things during the IBTS. The large shark and rays we caught today will be tagged. We already tagged some smaller sharks this morning. We put the tag through the fin and set them free. if a fisherman catches a shark or ray with such a 'earring' or a fish buyer buys it at the auction, they will contact IMARES or the national research institute. Based on the tag we can see where the fish was tagged and how tall it was at the time. Once we recapture the tag, we can then tell if the fish migrated to another fishing ground and how much it grew. So I am very curious where the shark on the picture will be recaptured!